Skip to main content

Algemene voorwaarden SIMBA SERVICE

Simba Service is de handelsnaam van Are Agency BVBA, Prins Boudewijnlaan 1 2550 Kontich, met ondernemingsnummer 0699758196.

E-mail: Hello@simbaservice.be. Website: www.simbaservice.be / https://portal.simbaservice.be/. Telefoon: +32 337 686 40

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Simba Service: de uitgever van deze algemene voorwaarden. Opdrachtgever: de consument of onderneming die aan Simba Service een opdracht geeft en daarbij uitdrukkelijk instemt met deze algemene voorwaarden, waarvan hij vooraf heeft kennisgenomen. Opdracht: de uitvoering van de werken beschreven in de verschillende pakketten op de website van Simba Service: www.simbaservice.be en die contractueel bedongen worden; Overeenkomst: de overeenkomst van een opdracht of een overeenkomst gesloten door afname van een pakket, hetgeen door partijen in overleg wordt opgesteld en, al dan niet digitaal, ondertekend.

Artikel 2 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte, opdracht en overeenkomst tussen Simba Service en een Opdrachtgever.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met Simba Service waarbij beroep op derden gedaan wordt ter uitvoering van deze overeenkomst.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk en geldig wanneer deze uitdrukkelijk schriftelijk of via e-mail zijn overeengekomen.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Wanneer andere voorwaarden toch van toepassing zouden zijn op de rechtsverhouding tussen Simba Service en de Opdrachtgever, wordt bij tegenstrijdige voorwaarden voorrang verleend aan de algemene voorwaarden van Simba Service.
5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Simba Service en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen
6. Waar in deze voorwaarden niet afgeweken werd van regels van aanvullend recht, hebben de partijen tot doel deze aanvullende regels te doen gelden op hun overeenkomst, tenzij hiervan schriftelijk of via e-mail afgeweken werd.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

1. Partijen zullen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en de goede trouw.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Simba Service het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.1 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Simba Service aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Simba Service worden verstrekt.
3.2 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet binnen de hieronder bepaalde termijn (3.3) aan Simba Service worden verstrekt, heeft Simba Service het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
3.3 Bij het aanvragen van een opdracht in het kader van de overeenkomst zal de Opdrachtgever de benodigde gegevens voor de uitvoering van de opdracht overmaken aan Simba Service binnen een termijn van 24 uur.
4. Simba Service is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit onjuiste of onvolledige informatie die werd verstrekt door de Opdrachtgever, tenzij Simba Service deze onjuistheid of onvolledigheid kende of redelijkerwijze behoorde te kennen. Opdrachtgever vrijwaart Simba Service voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Simba Service de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk, via e-mail of via het online platform van Simba Service heeft goedgekeurd.
6. Simba Service heeft het recht om discretionair opdrachten te weigeren.
7. Het afleveren van het ontwerp door Simba Service binnen de vooropgestelde termijn, zijnde 48 of 72 uur, afhankelijk van het gekozen pakket, maakt deel uit van een inspanningsverbintenis.

Artikel 4 Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdrachten noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de de nodige aanpassingen aanbrengen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering van de opdrachten daardoor worden beïnvloed. Simba Service zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Simba Service de Opdrachtgever hierover op voorhand inlichten. In geval de financiële en / of kwalitatieve consequenties niet voorzienbaar waren voorafgaand aan de wijziging of aanvulling van de overeenkomst zal Simba Service de Opdrachtgever hiervan kennis geven binnen een redelijke termijn na kennisname.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Simba Service daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 zal Simba Service geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Simba Service kunnen worden toegerekend.
6. Voor wat betreft de overeenkomsten gesloten in de B2B-context, wordt de Opdrachtgever geacht verantwoordbare wijzigingen voorgesteld door Simba Service met betrekking tot de prijs, de kenmerken of de voorwaarden van de overeenkomst aanvaard te hebben wanneer de Opdrachtgever nalaat om hier schriftelijk op te reageren binnen een termijn van 10 werkdagen. Deze termijn begint te lopen vanaf de dag dat de Opdrachtgever van de wijzigingen in kennis werd gesteld of redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de wijzigingen.
7. Voor wat betreft overeenkomsten van onbepaalde duur gesloten in de B2C-context, wordt de Opdrachtgever geacht verantwoordbare wijzigingen voorgesteld door Simba Service met betrekking tot de prijs of de voorwaarden van de overeenkomst aanvaard te hebben indien ze nalaat om hier schriftelijk op te reageren binnen een termijn van 10 werkdagen nadat ze hiervan in kennis werd gesteld of hier redelijkerwijze kennis van had kunnen nemen. De Opdrachtgever heeft het recht om binnen deze periode van 10 werkdagen de overeenkomst kosteloos en zonder schadevergoeding te beëindigen. Bij gebrek aan enige reactie binnen deze periode zullen de wijzigingen van toepassing worden op de overeenkomst.

Artikel 5 Contractduur uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst tussen Simba Service en een Opdrachtgever wordt aangegaan voor een bepaalde duur van 1, 6 of 12 maanden of een eenmalige opdracht, die bepaald wordt aan de hand van het door de Opdrachtgever gekozen pakket, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een termijn die de ontbinding van de overeenkomst tot gevolg kan hebben. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Simba Service derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
3. Bij afname van pakketten die door Simba Service zijn samengesteld, worden de door Simba Service aangegeven uitvoeringstermijnen gehanteerd. In dat kader worden de uitvoeringstermijnen nader vastgesteld.

Artikel 6 Prijsafspraken

1. Partijen komen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vast honorarium overeen, afhankelijk van het geselecteerde pakket.
2. Prijzen die weergegeven staan op de website (www.simbaservice.be) van Simba Service zijn ter indicatie en onderhevig aan wijzigingen.
3. Prijzen die weergegeven staan op de website (www.simbaservice.be) zijn alleen van kracht tussen partijen, nadat deze door de Opdrachtgever zijn aanvaard en door Simba Service zijn bevestigd, hetgeen schriftelijk, per e-mail of via een bevestiging op het online platform zal geschieden.
4. Voor wat betreft bedrijven zijn de pakketprijs en eventuele kostenramingen exclusief BTW.
5. Bij het afnemen van pakketten, zoals aangeboden door Simba Service op haar website (www.simbaservice.be), worden betalingen verricht op een door Simba Service aan te geven wijze.
6. Voorts mag Simba Service het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Simba Service, dat in redelijkheid niet van Simba Service mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijke honorarium. Simba Service zal de Opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Simba Service zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 7 Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, op een door Simba Service aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders werd overeengekomen. Betwisting van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Bij laattijdige betaling is een nalatigheidsinterest verschuldigd ten belope van 2% per jaar wanneer de Opdrachtgever een consument is of ten belope van 10% per jaar wanneer de Opdrachtgever een onderneming is. Deze nalatigheidsinterest is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verschuldigd. Daarnaast zal ook een forfaitaire vergoeding voor de administratieve kosten ten belope van 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 100 euro verschuldigd zijn.

Artikel 8 Klachten

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Simba Service door middel van een ingebrekestelling. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Simba Service in staat is adequaat te reageren.
2. Indien een klacht gegrond is, zal Simba Service de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt zodra Simba Service de werkzaamheden zou hervatten. Een klacht is enkel gegrond wanneer de werkzaamheden werden uitgeoefend op een wijze die kennelijk onredelijk is met de formulering en aanvraag van de opdracht in kwestie.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Simba Service slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

Artikel 9 Opzegging

1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft Simba Service recht op compensatie, hetgeen Simba Service in overleg met de Opdrachtgever in rekening zal brengen, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Simba Service zijn toe te rekenen of tenzij de toepasselijke wettelijke bepalingen dit toelaten. Voorts is Opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.
2. Indien de Opdrachtgever een pakket zoals weergegeven op de website (www.simbaservice.be) afneemt, wordt de Opdrachtgever zo goed mogelijk gehouden aan de looptijden van desbetreffende pakket. Vroegtijdige beëindiging door de Opdrachtgever geeft Simba Service het recht op een compensatie voor de geleden schade en mogelijke gevolgen die dit voor Simba Service kan hebben, indien dit wettelijk geoorloofd is. Dit zal Simba Service in overleg met de Opdrachtgever in rekening brengen.
3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Simba Service, zal Simba Service in overleg met Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn.
4. Indien het een pakket van Simba Service betreft dat uit een éénmalige opdracht bestaat is een opzegging niet mogelijk. 5. Afwezigheid van het herroepingsrecht: alle goederen en diensten worden door Simba Service vervaardigd volgens de specificaties van de Opdrachtgever of zijn specifiek voor de Opdrachtgever bestemd. De Opdrachtgever kan dus geen herroepingsrecht uitoefenen.

Artikel 10 Verlenging overeenkomst

1. De overeenkomst tussen de Simba Service en de Opdrachtgever die is aangegaan op grond van een pakketafname in de B2B-context, wordt stilzwijgend verlengd met dezelfde termijn zoals bij aanvang is overeengekomen, tenzij de Opdrachtgever schriftelijk vijf (5) werkdagen voor de oorspronkelijke einddatum aangeeft geen gebruik te willen maken van een stilzwijgend verlenging.
2. Simba Service behoudt zich het recht voor om de overeenkomst op te zeggen mits naleving van een opzeggingstermijn van 5 werkdagen, zonder dat deze langer kan zijn dan de aanvankelijke duur van de overeenkomst.
3. De bij de oorspronkelijke overeenkomst behorende “Niet tevreden? Nieuw ontwerp!” garantie is niet van toepassing bij verlengingen van overeenkomsten.

Artikel 11 Opschorting en ontbinding

1. Simba Service is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

  • Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  • Na het sluiten van de overeenkomst Simba Service ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  • Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Simba Service op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Simba Service de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
3. Simba Service behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

1. Indien Simba Service aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Indien Simba Service aansprakelijk is voor de voorzienbare schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het factuurbedrag.
3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere totale looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden bedrag.
4. Onder voorzienbare schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Simba Service aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Simba Service toegerekend kunnen worden; – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
5. Simba Service is niet aansprakelijk voor niet-voorzienbare schade, daaronder inbegrepen maar niet beperkt tot: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Simba Service.

Artikel 13 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van externe oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Simba Service geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Simba Service niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in de onderneming van Simba Service worden daaronder begrepen.
3. Simba Service heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Simba Service haar verplichtingen had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zover Simba Service ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Simba Service gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze facturen te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14 Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, zoals grafische, technische, functionele, technologische, commerciële, economische, operationele, strategische, zakelijke en financiële informatie in eender welke vorm (mondeling of schriftelijk, digitaal of niet-digitaal). Deze informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie (hierna de “Vertrouwelijke Informatie”). Deze Vertrouwelijke Informatie dient als vertrouwelijk beschouwd en behandeld te worden, zowel tijdens als na de beëindiging van de Overeenkomst en dit tot vijf (5) jaar na de beëindiging van de Overeenkomst. Dit indien er een NDA ondertekend is.
2. Het is Partijen niet toegestaan, om gedurende de Overeenkomst en voor een periode van tien (10) jaar na de beëindiging van de Overeenkomst, behoudens voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de andere Partij, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks:

  • Vertrouwelijke Informatie te gebruiken voor een ander doel dan de uitvoering van de Overeenkomst;
  • Vertrouwelijke Informatie bekend te maken aan derden, andere dan die personen die redelijkerwijze uit hoofde van hun functie bij of hun professionele relatie met een Partij toegang dienen te hebben tot de Vertrouwelijke Informatie, en kennis hebben met betrekking tot de inhoud van deze vertrouwelijkheidsverklaring, met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst;
  • Vertrouwelijke Informatie te onthullen aan derden zonder het voorafgaand schriftelijk akkoord van de andere partij
  • Op enige wijze Vertrouwelijke Informatie te kopiëren of te reproduceren voor andere doeleinden dan voor de uitvoering van de Overeenkomst;

tenzij zij hiertoe verplicht zou zijn op grond van enige wettelijke of andere dwingende bepaling, op grond van een rechterlijke beslissing of teneinde haar rechten onder de Overeenkomst af te dwingen. Dit indien er een NDA ondertekend is.

3. Deze verplichting tot vertrouwelijke behandeling en niet-gebruik is niet of is niet langer van toepassing:

(a) op informatie die onder het openbaar domein valt of algemeen bekend is, zonder dat dit feit resulteert uit een schending van voorliggende vertrouwelijkheidsovereenkomst;

(b) op informatie die op een wettelijke manier van een derde werd verkregen, zonder beperkingen noch door schending van voorliggende vertrouwelijkheidsovereenkomst;

(c) op informatie waarvan een partij kan bewijzen dat die informatie wettelijk in haar bezit was vóór zij haar in uitvoering van voorliggende vertrouwelijkheidovereenkomst door de wederpartij werd meegedeeld;

(d) wanneer de verspreiding ervan noodzakelijk is in hoofde van de wet of door een rechterlijke beslissing; in voorkomend geval wordt de wederpartij zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte gebracht, zo mogelijk vóór de informatie wordt vrijgegeven;

(e) op informatie die door een partij op onafhankelijke manier werd ontwikkeld zonder schending van deze vertrouwelijkheidsovereenkomst

4. Simba Service verbindt zich ertoe de samenwerking met Opdrachtgever geheim te houden en de geleverde materialen ook niet te gebruiken als promotiemateriaal voor eigen gebruik. Dit indien er een NDA ondertekend is.
5. Van dit Artikel over geheimhouding kan afgeweken worden via een uitdrukkelijke geheimhoudingsovereenkomst, door één van de partijen aangebracht, waartoe partijen zich verbinden. Dit indien er een NDA ondertekend is.
6. Elke partij staat borg voor de goede uitvoering van de vertrouwelijkheidsverbintenis door haar werknemers; in het bijzonder neemt zij alle nuttige veiligheidsmaatregelen om die vertrouwelijkheid te garanderen. Dit indien er een NDA ondertekend is.

Artikel 15 Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten van deze overeenkomst, draagt Simba Service alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, octrooirechten, tekeningen- en modellenrechten, merkenrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, domeinnaamrechten, bedrijfsgeheimen, knowhow, kwekersrechten) op haar bijdrage in de ontwikkeling van de designs, over aan de Opdrachtgever. Deze bijdrage van Simba Service omvat alle technische, functionele, technologische en andere kennis van Simba Service met betrekking tot de designs, ongeacht de aard of verschijningsvorm daarvan en ongeacht de drager waarop zij zijn vastgelegd, daarin begrepen doch niet beperkt tot tekeningen, prototypes, documenten, broncodes, analyses, productie –en toepassingsmethodes, specificaties, ideeën, ontwerpen, testresultaten, documentatie, software, processen, formules alsook iedere vorm van onderzoek en ontwikkeling betreffende de Opdracht (hierna de “Bijdrage”).
2. De overdracht van de intellectuele eigendomsrechten is exclusief, geldt voor de gehele wereld en voor de gehele beschermingsduur van de desbetreffende rechten en in de meest volledige omvang, d.w.z. voor alle mogelijke exploitatiewijzen- en vormen.
3.Simba Service zal de Intellectuele Eigendomsrechten niet gebruiken, exploiteren of beschermen (inclusief door middel van depot), noch in eigen naam of voor eigen rekening noch voor naam of rekening van derde, met name een concurrent van de Opdrachtgever. Simba Service is wel gerechtigd de Bijdrage te gebruiken als referentie op haar website of in andere reclamemateriaal.
4. Simba Service doet eveneens afstand van haar morele rechten op eerbied en naamsvermelding op de Bijdrage.
5. De overdracht van de Intellectuele Eigendomsrechten gebeurt kosteloos en Simba Service garandeert dat zij alle rechten heeft bekomen van derden op de mogelijke creaties die geïntegreerd zijn in de Bijdrage en dat de Opdrachtgever hiervoor geen bijkomende vergoeding verschuldigd is.
6. Simba Service vrijwaart de Opdrachtgever voor alle aanspraken van derden in geval van beweerde inbreuken op hun intellectuele eigendomsrechten of aanverwante rechten (zoals persoonlijkheidsrechten, rechten op knowhow, oneerlijke mededinging en dergelijke meer) die zouden ontstaan op de overgedragen Intellectuele Eigendomsrechten.
7. Het einde, de ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst doet geen afbreuk aan de overdracht van de Intellectuele Eigendomsrechten op de Bijdrage, die de eigendom van de Opdrachtgever blijven.

Artikel 16 Website van Simba Service

1. Het wordt niet uitgesloten dat er informatie op onze website (www.simbaservice.be) kan staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen en beschikbaarheid. Simba Service behoudt het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als de informatie in de overeenkomst of op een website op elk moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling heeft ingediend).
2. Inzending van persoonlijke informatie via de website (www.simbaservice.be) valt onder ons privacybeleid. De privacy policy is in de footer van de website terug te vinden.

Artikel 17 Geschillen en bevoegde rechter

1. De rechter in de vestigingsplaats van Simba Service (Antwerpen) is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, onverminderd het recht van de consument om de zaak voor de rechtbank van zijn woonplaats te brengen.
2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij eerst zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Indien de Opdrachtgever een consument is en niet tevreden is met de wijze waarop het geschil tracht te worden beslecht, kan deze ook steeds terecht bij de Onlinegeschillenbeslechting, via ec.europa.eu/consumers/odr.

Artikel 18 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen Simba Service en de Opdrachtgever is Belgisch recht van toepassing.
2. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst